Tuesday, September 11, 2007

PINDAH HARKAT HAMZAH KEPADA SUKUN SEBELUMNYA

1.Membariskan wash setiap sukun dengan mindahkan harkat hamzah kepada 3 cara:

þ Jadikan huruf yang dipindahkaan kepada baris atas
þ Jadikan sukun akhir kalimah & hamzah pada awal kalimah berikut.
þ Jadikan sukun pindah kepada sahih dengan tidak menjadi huruf mad.

Iaitu hilang syarat dari 3 syarat boleh pindah:
Ø ( القرآن ) ja sukun dengan hamzah pada kalimah pertama.
Ø ( قالوءامنا) ja sukun tanpa sahih atau huruf mad
Ø (فيه آيات) ja huruf sebelum hamazah dengan harkat

Peringatn penting:

· Wash tidak memindahkan harkat hamzah kepada mim jama' sebelum حرمت عليكم أمهتكم) ) kerana baris depan mim jama' asalnya dan tidak ada satupun daripada bacaan yang dipindahkan kepada mim jama'.
· Wash memindahkan pada (وليحكم أهل ألانجيل) kerana mim adalah feel majzum dengan sukun.Pindah kepada mim pada (الم أحسب الناس ) suarah al an-kabut dengan mad al-mim 6 harkat atau 2 harkat yang telah disebutkan pada bab mad dan qasar.

2.Daripada hamzah dan wajahnya-pindah dan meninggalkannya –ketika wakaf pada kalimah pindah harkat hamzah

§ kata al-nazim: Menurut khalaf pada sambung saktah maklilha:

ü Huruf hamzah mati atas apa yang pindah kepada wash dalam keadaan sambung dengan khalaf di dalam saktah dan meningggalkan.

3. Senyap pada (شي) dan (شيئا)

§ Saktah khalaf atas ya sakinah pada lafaz (شي) dan (شيئا) dan khalad padanya meninggalkan saktah dan ini mazhab abi fatah faris anhuma.

§ Lam taa'rif adalah hamzah diikuti شيئا و شي :
Ø Ini mazhab thahir bin qalbun menerangkan tentang hamzah iaitu

ü saktah atas lam taa'rif hingga sebelumnya hamzah .


3.Mazhab khalaf tentang hamzah saktah atas sukun mafsul dan bersambung dengan khalaf di dalamnya saktah dan meninggalkannya.


Apabila kita bacaan pada sambungan dengan saktah atas saktah atas sukun bersambung dengan saktah ketika wakaf dan 2 wajah :
v pindah
v saktah.
Dan apabila bacaan pada sambung dengan aktah ditinggalkan atas sukun bersambung maka jadilah ketika wakaf dan wajahnya seperti: pindah dan tahkik:yang mana tanpa saktah.
Adpun mazhab khalaf pada aliflam.Wa.dan syai dan syain- keadaan sambung dengan bacaan saktah sepakat.

§ Ketika wakaf pada akhir contohnya padanya dengan bacaan pindah dan saktah

4.Pindah (شي)dan(شيئا) 2 –((ال بدال) dengan idgham contohnya:
v (شي)
v (شيئا).

§ mazhab khalad tentang hamzah pada sukun sambung
Keadaan bersambung tidak saktah pada permulaan perawi ,contohnya:
v haf.

Dan pada keadaan wakaf dengan bacaan dan wajahnya;
v Pindah
v tidak pindah.

§ Lam taa'rif pada ayat ال ارض _الانسان_ padanya keadaan sambung saktah dan tidak saktah. Dan dengan bacaan ketika wakaf pindah dan saktah. Apabila baca dengan bersambung dan saktah @tidak bersambung ketika berhenti pindah sahaja.

§ Apabila شي dan شيئا dalam keadaan sambung saktah dan tidak saktah.Dan ketika berhenti: Pindah demikian شي/شيئا dan tukar dengan idgham demikian شيّ/شيئاّ.

§ Saktah dijadikan bernafas atas huruf ada baris mati iaitu sebelum hamzah.


§ Nafi’ meriwayatkan memindahkan harkat hamzah hingga selepas lam kepada lam kemudian hamzah pada kalimah (آللان) surah yunus.Wash dijadikan padanya sambung dan qalun pada khilaf sambung.


5.Mukhatab dengan tanda mati lam taa'rif dan qasar nun yang berbaris dua khususnya berjumpa pada (وانه أهلك عادّا ال ولئ ) dengan surah an najmi dan qura’nya ialah ibnu amir dan ibnu kasir dan kufiun.

§ Idgham selain daripada naqal dan sambungnya pada permulaan.

§ Nafi’ dan abu amru mengidham manakala yang lain nun tanwin pada lam dan naqal harkat hamzah pada lam sebelumnya dan kemudiannya buang huruf hamzah pada 2 tempat yang disambung dan pada permulaannya.

§ Kecuali nazim dengan sambung baik untuk qalun dan al bashari diantara lam taa'rif dan tahqiq huruf hamzah sebelum (الأولئ) . Katanya: Dan permulaan dengan sambung baik untuk qalun dan bashari.

§ Telah disebut kaedah setiap bacaan ialah bacaan pindah harkat huruf hamzah kepada lam sukun sebelumnya berkata sesungguhnya ketika permulaan dengan lam taa'rif pindah kepada harkat huruf hamzah dan wajahnya:

© mula hamzah sambung permulaannya dengan sambung dan ia sukun lam taa'rif sebelum pindah.
© mula dengan lam taa'rif permulaan dengan harkat hingga harkat dengannya lam taa'rif selepas pindah.

§ Bacaan pada kalimah (عادلولئ ) ats contoh di atas:

I. Bacaan wash dan abu amru ketika sambung seperti عاد لولئ))

§ Ketika wakaf dan wajahnya : dengan hamzah bersambung(الولى).
§ Abi Amru dan wajah ada tiga iaitu dengan kalimah (الولئ) dan ianya bersambung.

II. Qalun keadaan sambung riwayat seperti
:(عاد لولئ).

§ Dan ketika wakaf 3 wajah:
i. Mula dengan hamzah bersambung (الولئ)
ii. Mula dengan lam taa'rif (لولى)
iii. Mula dengan bersambung kalimah ( الاولئ)dan ianya lebih baik.

(ج) Ibnu kasir dan ibnu amir dan kufiyun wajah pertama dan sambung permulaan seperti (عاد الولئ) dan pada permulaan (الاولئ).

§ Dan harus untuk setiap bacaan dan 2 wajah ketika permulaan dengan kalimah (الاسم) daripada بئس الا س) surah al- hijarat.

1. mula dengan hamzah bersambung seperti (الاسم)

2. mula dengan lam taa'rif seperti (لاسم) dan tanpa hamzah bersambung.

6. Bacaan nafi’ harkat hamzah pada (فارسسله معئ ردءايصدّقنئ) bacaannya (ردايصد قني ).

§ Bacaan baqi qura’ dengan tahqiq hamzah selepasnya pindah kecuali huruf hamzah ketika wakaf.

§ Daripada warsh dan 2 wajah pada lafaz (كتبيه انئ ظننت) pada surah al hafah.

1. Kekal ha’ kitab yang mati tanpa pindah harkat hamzah kepadanya dan ianya adalah biasa.

2. Ha’ baris bawah selepas pindah harkat hamzah kepadanya.

§ Dan apabila bacaan (كتبيه) diterangkan seperti berikut:

1. Apabila bacaan tanpa pindah pada (كتابيه انئ) itu dengan sukun ha’ wajib izhar ha’ (ماليه هلك) dengan saktah lemut keatasnya tanpa nafas.

2. Apabila bacaan pindah harkat hamzah kepada ha’ (كتابيه ) wajib idgham ha’ (ماليه هّلك).

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Home | Huffaz Team | Tahfizqiraat407
Copyright © 2007 Qiraat Asy-Syatibiyyah. All rights reserved.