Tuesday, September 11, 2007

WAKAF HAMZAH DAN HISYAM PADA HURUF HAMZAH

BAB WAKAF HAMZAH DAN HISYAM PADA HURUF HAMZAH

· Hamzah memudahkan huruf hamzah pada tempat wakaf sama ada huruf hamzah berada di tengah atau di akhir kalimah.

· Tashil berubah secara mutlak dan mengandungi jenis yang merubahkan hamzah;

  • Tukar

  • Pindah

  • Tashil (memudahkan)

  • Buang atau menjatuhkan* Adapun ketika huruf WAU ATAU HURUF YA’ YANG ASAL KETIKA WAKAF DIBACA DENGAN DUA WAJAH;

  • Pindah atau tukar berserta idgham,contoh;

شيئا..........شيا(نقل)

شيئا..........شيا(ابدال)

· Hukum huruf hamzah yang berbaris yang terletak selepas huruf yang berbaris,jenisnya ada 9 iaitu;

1.Berbaris di atas selepas baris di bawah,contoh;

فئة..........فية

2.Berbaris di atas selepas baris di depan,contoh;

يؤيد..........يويد

3.Berbaris di atas selepas baris di atas,contoh;

شنان

4.Berbaris di bawah selepas baris di depan,contoh;

سئل

5.Berbaris di bawah selepas baris di bawah,contoh;

بارئكم

6.Berbaris di bawah selepas baris di atas,contoh;

مطمئنين

7.Berbaris di depan selepas baris di depan,contoh;

برؤوسكم

8.Berbaris di depan selepas baris di atas,contoh;

رءوف

9.Berbaris di depan selepas baris di bawah,contoh;

فمالئون

* Hisyam mengikut bacaan Hamzah ketika huruf hamzah berada di hujung kalimah sahaja.

* Adapun ketika huruf hamzah berada di tengah kalimah,Hisyam akan baca tahqiq seperti Hafs.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Home | Huffaz Team | Tahfizqiraat407
Copyright © 2007 Qiraat Asy-Syatibiyyah. All rights reserved.