Tuesday, September 11, 2007

WAKAF HAMZAH DAN HISYAM PADA HURUF HAMZAH

BAB WAKAF HAMZAH DAN HISYAM PADA HURUF HAMZAH

· Hamzah memudahkan huruf hamzah pada tempat wakaf sama ada huruf hamzah berada di tengah atau di akhir kalimah.

· Tashil berubah secara mutlak dan mengandungi jenis yang merubahkan hamzah;

 • Tukar

 • Pindah

 • Tashil (memudahkan)

 • Buang atau menjatuhkan* Adapun ketika huruf WAU ATAU HURUF YA’ YANG ASAL KETIKA WAKAF DIBACA DENGAN DUA WAJAH;

 • Pindah atau tukar berserta idgham,contoh;

شيئا..........شيا(نقل)

شيئا..........شيا(ابدال)

· Hukum huruf hamzah yang berbaris yang terletak selepas huruf yang berbaris,jenisnya ada 9 iaitu;

1.Berbaris di atas selepas baris di bawah,contoh;

فئة..........فية

2.Berbaris di atas selepas baris di depan,contoh;

يؤيد..........يويد

3.Berbaris di atas selepas baris di atas,contoh;

شنان

4.Berbaris di bawah selepas baris di depan,contoh;

سئل

5.Berbaris di bawah selepas baris di bawah,contoh;

بارئكم

6.Berbaris di bawah selepas baris di atas,contoh;

مطمئنين

7.Berbaris di depan selepas baris di depan,contoh;

برؤوسكم

8.Berbaris di depan selepas baris di atas,contoh;

رءوف

9.Berbaris di depan selepas baris di bawah,contoh;

فمالئون

* Hisyam mengikut bacaan Hamzah ketika huruf hamzah berada di hujung kalimah sahaja.

* Adapun ketika huruf hamzah berada di tengah kalimah,Hisyam akan baca tahqiq seperti Hafs.

PINDAH HARKAT HAMZAH KEPADA SUKUN SEBELUMNYA

1.Membariskan wash setiap sukun dengan mindahkan harkat hamzah kepada 3 cara:

þ Jadikan huruf yang dipindahkaan kepada baris atas
þ Jadikan sukun akhir kalimah & hamzah pada awal kalimah berikut.
þ Jadikan sukun pindah kepada sahih dengan tidak menjadi huruf mad.

Iaitu hilang syarat dari 3 syarat boleh pindah:
Ø ( القرآن ) ja sukun dengan hamzah pada kalimah pertama.
Ø ( قالوءامنا) ja sukun tanpa sahih atau huruf mad
Ø (فيه آيات) ja huruf sebelum hamazah dengan harkat

Peringatn penting:

· Wash tidak memindahkan harkat hamzah kepada mim jama' sebelum حرمت عليكم أمهتكم) ) kerana baris depan mim jama' asalnya dan tidak ada satupun daripada bacaan yang dipindahkan kepada mim jama'.
· Wash memindahkan pada (وليحكم أهل ألانجيل) kerana mim adalah feel majzum dengan sukun.Pindah kepada mim pada (الم أحسب الناس ) suarah al an-kabut dengan mad al-mim 6 harkat atau 2 harkat yang telah disebutkan pada bab mad dan qasar.

2.Daripada hamzah dan wajahnya-pindah dan meninggalkannya –ketika wakaf pada kalimah pindah harkat hamzah

§ kata al-nazim: Menurut khalaf pada sambung saktah maklilha:

ü Huruf hamzah mati atas apa yang pindah kepada wash dalam keadaan sambung dengan khalaf di dalam saktah dan meningggalkan.

3. Senyap pada (شي) dan (شيئا)

§ Saktah khalaf atas ya sakinah pada lafaz (شي) dan (شيئا) dan khalad padanya meninggalkan saktah dan ini mazhab abi fatah faris anhuma.

§ Lam taa'rif adalah hamzah diikuti شيئا و شي :
Ø Ini mazhab thahir bin qalbun menerangkan tentang hamzah iaitu

ü saktah atas lam taa'rif hingga sebelumnya hamzah .


3.Mazhab khalaf tentang hamzah saktah atas sukun mafsul dan bersambung dengan khalaf di dalamnya saktah dan meninggalkannya.


Apabila kita bacaan pada sambungan dengan saktah atas saktah atas sukun bersambung dengan saktah ketika wakaf dan 2 wajah :
v pindah
v saktah.
Dan apabila bacaan pada sambung dengan aktah ditinggalkan atas sukun bersambung maka jadilah ketika wakaf dan wajahnya seperti: pindah dan tahkik:yang mana tanpa saktah.
Adpun mazhab khalaf pada aliflam.Wa.dan syai dan syain- keadaan sambung dengan bacaan saktah sepakat.

§ Ketika wakaf pada akhir contohnya padanya dengan bacaan pindah dan saktah

4.Pindah (شي)dan(شيئا) 2 –((ال بدال) dengan idgham contohnya:
v (شي)
v (شيئا).

§ mazhab khalad tentang hamzah pada sukun sambung
Keadaan bersambung tidak saktah pada permulaan perawi ,contohnya:
v haf.

Dan pada keadaan wakaf dengan bacaan dan wajahnya;
v Pindah
v tidak pindah.

§ Lam taa'rif pada ayat ال ارض _الانسان_ padanya keadaan sambung saktah dan tidak saktah. Dan dengan bacaan ketika wakaf pindah dan saktah. Apabila baca dengan bersambung dan saktah @tidak bersambung ketika berhenti pindah sahaja.

§ Apabila شي dan شيئا dalam keadaan sambung saktah dan tidak saktah.Dan ketika berhenti: Pindah demikian شي/شيئا dan tukar dengan idgham demikian شيّ/شيئاّ.

§ Saktah dijadikan bernafas atas huruf ada baris mati iaitu sebelum hamzah.


§ Nafi’ meriwayatkan memindahkan harkat hamzah hingga selepas lam kepada lam kemudian hamzah pada kalimah (آللان) surah yunus.Wash dijadikan padanya sambung dan qalun pada khilaf sambung.


5.Mukhatab dengan tanda mati lam taa'rif dan qasar nun yang berbaris dua khususnya berjumpa pada (وانه أهلك عادّا ال ولئ ) dengan surah an najmi dan qura’nya ialah ibnu amir dan ibnu kasir dan kufiun.

§ Idgham selain daripada naqal dan sambungnya pada permulaan.

§ Nafi’ dan abu amru mengidham manakala yang lain nun tanwin pada lam dan naqal harkat hamzah pada lam sebelumnya dan kemudiannya buang huruf hamzah pada 2 tempat yang disambung dan pada permulaannya.

§ Kecuali nazim dengan sambung baik untuk qalun dan al bashari diantara lam taa'rif dan tahqiq huruf hamzah sebelum (الأولئ) . Katanya: Dan permulaan dengan sambung baik untuk qalun dan bashari.

§ Telah disebut kaedah setiap bacaan ialah bacaan pindah harkat huruf hamzah kepada lam sukun sebelumnya berkata sesungguhnya ketika permulaan dengan lam taa'rif pindah kepada harkat huruf hamzah dan wajahnya:

© mula hamzah sambung permulaannya dengan sambung dan ia sukun lam taa'rif sebelum pindah.
© mula dengan lam taa'rif permulaan dengan harkat hingga harkat dengannya lam taa'rif selepas pindah.

§ Bacaan pada kalimah (عادلولئ ) ats contoh di atas:

I. Bacaan wash dan abu amru ketika sambung seperti عاد لولئ))

§ Ketika wakaf dan wajahnya : dengan hamzah bersambung(الولى).
§ Abi Amru dan wajah ada tiga iaitu dengan kalimah (الولئ) dan ianya bersambung.

II. Qalun keadaan sambung riwayat seperti
:(عاد لولئ).

§ Dan ketika wakaf 3 wajah:
i. Mula dengan hamzah bersambung (الولئ)
ii. Mula dengan lam taa'rif (لولى)
iii. Mula dengan bersambung kalimah ( الاولئ)dan ianya lebih baik.

(ج) Ibnu kasir dan ibnu amir dan kufiyun wajah pertama dan sambung permulaan seperti (عاد الولئ) dan pada permulaan (الاولئ).

§ Dan harus untuk setiap bacaan dan 2 wajah ketika permulaan dengan kalimah (الاسم) daripada بئس الا س) surah al- hijarat.

1. mula dengan hamzah bersambung seperti (الاسم)

2. mula dengan lam taa'rif seperti (لاسم) dan tanpa hamzah bersambung.

6. Bacaan nafi’ harkat hamzah pada (فارسسله معئ ردءايصدّقنئ) bacaannya (ردايصد قني ).

§ Bacaan baqi qura’ dengan tahqiq hamzah selepasnya pindah kecuali huruf hamzah ketika wakaf.

§ Daripada warsh dan 2 wajah pada lafaz (كتبيه انئ ظننت) pada surah al hafah.

1. Kekal ha’ kitab yang mati tanpa pindah harkat hamzah kepadanya dan ianya adalah biasa.

2. Ha’ baris bawah selepas pindah harkat hamzah kepadanya.

§ Dan apabila bacaan (كتبيه) diterangkan seperti berikut:

1. Apabila bacaan tanpa pindah pada (كتابيه انئ) itu dengan sukun ha’ wajib izhar ha’ (ماليه هلك) dengan saktah lemut keatasnya tanpa nafas.

2. Apabila bacaan pindah harkat hamzah kepada ha’ (كتابيه ) wajib idgham ha’ (ماليه هّلك).

HamZah MufRad

Warash menukar hamzah sukun dengan syarat;


ü Terletak pada tempat Fa’ bagi wazan yang datangnya hamzah sukun pada tempat Fa’ dalam kalimah ~ يفعلون

Misalnya: يؤمنون = يومنون


Ø Mengibdalkan hamzah sukun mengikut baris sebelumnya;

§ Apabila sebelumnya fathah,ibdal kepada alif .Misalnya; تألمون = تالمون
§ Apabila sebelumnya dhommah,ibdal kepada wau.Misalnya; المؤمنون = المومنون
§ Apabila sebelumnya kasrah,ibdal kepada ya’.Misalnya; الذي اؤتمن = الذي ايتمن


Warsh mengecualikan lafaz :

~ (الأيواء ) Kerana tidak terdapat dalam Al-quran.

· مأواه,تؤويه,تؤوي,فأووا,مأواكم,مأواهم) ).Mentahkidkan hamzah pada kalimah tersebut ketika dalam Al-quran.Warsh mengibdalkan hamzah yang fathah ditempat Fa’ selepas huruf dhommah;


Misalnya;(مؤجلا = موجلا) يؤيد = يويد) (


Warsh tak ibdal hamzah dalam keadaan;

~Hamzah ditempat ‘ain dalam kalimah (فؤادك)
~Hamzah yang dhommah selepas fathah(تؤزهم)


v Susi mengibdalkan tiap-tiap hamzah yang sukun;

o Pada Fa’ dalam kalimah seperti warsh.Misalnya ~ ألبأس – ألرّأس
o Pada ‘ain dalam wazan فعل
o Pada lam dalam wazan فعلv Susi mengecualikan ibdal daripada 5 jenis hamzah sukun;

i.Apabila sukun alamat jazam.
~6 lafaz yang tiap-tiapnya fe’el mudore’ majzum:

1)تسؤ pada 3 tempat;
- تسؤهم “ surah At-taubah & Ali Imran."
-ان تبدلكم تسؤكم “surah Al-maidah.”

2)نشاء pada 3 tempat;
-ان نشأننزل عليهم “surah asy-syuara’.”
- ان نشأ نخسف بهم الارض “surah saba’”
-ان نشا نغرقهم “surah yaasin.”

3) يشأ pada 10 tempat;
-ان يشأ يذهبكم “berulang-ulang dalam surah An-Nisa,Al-An’aam,Ibrahim dan fatir."
-ان يشأ يسكن الرّيح ,فان يشاء الله يختم على قلبك “2 tempat dalam surah As-Syuraa."
-ان يشأ يرحمكم أو ان يشأ يعذبكم “2 tempat dalam surah Isra’”
من يشاء الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم - “2 tempat dalam surah Al-an’aam.

~Hamzah yang berbaris kasrah pada (يشاء الله يضلله)dan( فاءن يشأ الله) diringkaskan daripada pertemuan 2 sukun dan tidak jelas sukunnya pada 2 tempat tersebut kecuali ketika waqaf padanya ;

4) يهيء
~ ويهئ لكمdalam surah Al-Kahfi

5) ننسأها
ما ننسخ من ءا ية أو ننسها ~surah Al-Baqarah

6) ينبأ
~ أم لم ينبأ بما فى صحف موسى surah An-Najm


ii) Susi tidak mengibdalkan hamzah sukun apabila sukun bina’.
~ 11 kalimah yang tiapnya Feel amar mabni atas sukun.
1) وهئ لناsurah Al-Kahfi.
2) أنبئهم بأسماءهم surah Al-baqarah.
3) نبئنا بتأويله surah Yusuff.
4) نبئ عبادي surah Al-Hijr.
5) ونبئهم عن ضيف ابرهيم surah Al-Hijr.
6) ونبئهم أن الماء surah Al-Qamar.
7/8) أرجئه pada surah Al-Aa’raaf dan surah Asy-Syuara’.
9) اقرأ كتبك surah Al-Isra’.
10,11) اقرأ باسم ربك ,اقرأ وربك الاكرم kedua-duanya dalam surah Al-Alaaq.


iii) Hamzah sukun yang dikecualikan bagi Susi iaitu ketika menyebut padanya
dengan hamzah yang tahqiq lebih ringan daripada menyebut hamzah yang
ibdal.

~ 2 kalimah pada dua tempat :

1) وتؤى إليك من تشأ surah Al-Ahzab
2) وفضيلتة التي تؤية surah Al-Ma’arij

iv) Sebab Susi tidak mengibdalkan hamzah dalam 4 kalimah pada (ورىيا)dalam
kalimah أحسن أثنا ورءيا pada surah Maryam,kerana apabila di ibdalkan hamzah
kepada Ya’ sukun dan di idghamkan Ya’ kedua akan mendatangkan kekeliruan
pada maknanya.

v) Susi mengecualikan ibdal pada kalimah (مؤصدة)

~ 2 tempat pada dua surah.

1) Surah Al-Balad.
2) Surah Al-Humazah.

v Susi mentahqiqkan pada kalimah tersebut kerana asal daripada kalimah
(أأصدت) maka mengibdalkan alif kedua jadi (آصدت)

v Mazhab Abu Amru mentahqiqkan hamzah tersebut dan diikuti Susi kerana gurunya.

Susi mentahqiqkan hamzah pada lafaz بارئكم pada 2 tempat dalam surah al-baqarah kerana mengikut gurunya.
Bersepakat warsh dan susi mengibdalkan hamzah بئر padaوبئر معطله dalam surah al-hajj dengan mengibdalkan hamzah kepada ya’ mad بير معطله .

Ø Ibdal hamzah بئس pada :
-بئسما ا شتروا
ولبئس المهاد-
بئسمااشترو
فلبئس مثو المتكبرين –
Diibdalkan kepada ya’ madبيس

# bersepakat warsh, kisaie dan susi mengibdalkan lafaz (اللذئب ) pada tempat dalam surah yusuf

1) وأخاف ان يأكله الذئب
2)لئن أكله الذئب
3)فأكله الذئب

· Diibdalkan pada ya’ mad (الذئب
· baki qura’ mentahqiqkan pada kalimahالذئب, بئس, بئر


bersepakat syu’bah dan susi mengibdalkan hamzah sukun pertama kepada wau pada lafaz اللؤلو padaاللولو makrifah dan nakirah.
-ma’rifahيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
-nakirahكانهم لؤلؤ مكنون

ü baki qura’ mentahqiqkan hamzah pada lafaz(اللؤلو )(لؤلؤ) seperti asal.

# durri Abu ‘Amru menambah hamzah sukun yang tahqiq pada lafaz لا يلئكم من اعملكم شئا dalam surah al-hujurat kepada ( لا يألتكم)

§ Susi mengibdalkan hamzah pada alif.( يالتكم )
§ Baki qura’ tanpa hamzah.

Warash mengibdalkan hamzah pada lafaz لئلا kepada ya’ fathah pada 3 tempat

1)لئلا يكون للناس عليكم حجة pada surah Al-baqarah.
2)لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل pada surah An-Nisa.
3)لئلا يعلم أهل الكتب pada surah Al-Hadid.

· Riwayat warash لئلا pada 3 tempat tersebut

# Warsh mengibdalkan hamzahالنسئ kepada ya’ kemudian menidghamkan kepada ya’ sebelumnya dalam ayatانما النسئ زيادة في الكفر dalam surah at-taubah kepadaانما النسى زيادة في الكفر

ü Baki qura’ mentahqiqkan hamzah kepadaلئلا 2 tempat dan pada lafaz النسئ

Warsh mad badal bagi tiap-tiap qurra’ wajib iaitu apabila bertemu 2 hamzah dalam 1 kalimah yang kedua daripada sukun maka diibdalkan huruf mad daripada baris harakat sebelumnya;


1)Sebelumnya fathah diibdalkan alif(آدم,آمن,آتى)
2)Sebelumnya dhommah diibdalkan kepada wau. (وأوذو,وأوتوا )
3)Sebelumnya kasrah diibdalkan kepada ya’ (, لاءيلا ف قريش ايمانا)

2 Hamzah DaLam 2 kaliMah

v Abu Amru menggugurkan hamzah pertama dari dua hamzah qata’ yang berdekatan pada kalimah kedua yang bersambung dengan syarat kedua-duanya sama baris
Ø Fathah جاء أمرنا
Ø Kasrah هؤلاء ءان
Ø Dhommah أولياء أولئك

v Huruf mad yang sebelum hamzah pertamadua wajah :
i) qosor 2 harakat
ii) pertengahan 4 harakat

v Qalun dan Bazzi bersepakat menggugurkan hamzah pertama ketika kedua-duanya fathah جاء أحدكم
v Alif sebelumnya dibaca dengan dua wajah :
i) Qosor 2 harakat
ii) Pertengahan 4 harakat

Bagi Qalun dan Bazzi pada selain alif terbahagi kepada 2 :
i) ketika kedua-duanya kasrah hamzah pertama ditashilkan diantara hamzah dan ya’ (هؤلاء ءان)
ii) ketika keua-duanya dhommah hamzah pertama ditashilkan diantara hamzah dan wau(أولياء أولئك)

Setengah ahli qura’ selain Qalun dan Bazzi mengibdalkan hamzah pertama kepada wau kemudian mengidghamkn wau pertama yang sebelumnya pada lafaz(بالسوء ءالا ما رحم) menjadi(بالسّوّ ءالا)

§ Setengah yang lain mentashilkan hamzah pertama diantara wau seperti asal kaedah Qalun dan Bazzi pada hamzah yang kedua-duanya kasrah ءالا kepada :
i) Qosor 2 harakat
ii) Pertengahan 4 harakat

Tidak khilaf dalam meringankan lafaz(بالسؤ ءالا ما رحم ءالى) tersebut bagi Qalun dan Bazzi dengan menutup dan mengunci bahkan tersebar dengan membuka dalam buku qiraat.

v Warsh dan Qunbul pada hamzah kedua ketika kedua-duanya bersepakat baris dalam dua kalimah kepada tiga jenis dengan dua wajah :
i) tahqiq hamzah pertama tashil hamzah kedua
- fathah diantara hamzah dan alif
- kasrah diantara hamzah dan ya’
- dhommah diantara hamzah dan wau

ii) tahqiq hamzah pertama ibdal hamzah kedua huruf mad yang sesuai daripada jenis baris sebelumnya
- fathah kedua-dua ibdal kepada alif
- kasrah kedua-dua ibdal kepada ya’
- dhommah kedua-dua ibdal kepada wau

v apabila ketika selepas hamzah kedua huruf sukun maka selepas mengibdalkan huruf mad dimadkan dengan kadar 6 harakat(جاء أمرنا)
v apabila selepasnya huruf berbaris maka dimadkan huruf mad ibdal daripada hamzah kedua dengan kadar 2 harakat sahaja(جاء أحدكم الموت) .
Wajah ketiga bagi Warsh ada dua hamzah dalam kalimah pada kalimah هؤلاء ءان كنتم) dalam surah al-baqarh dan pada kalimah(على البغاء ءان أردن) dalam surah an-nur mengibdalkan Warsh ketika kasrah dengan ya’
Diringkaskan bagi Warsh pada(هؤلاء ءان) kepada tiga wajah
i) tashil hamzah kedua baina baina
ii) ibdal hamzah huruf mad dimadkan dengankadar 6 harakat
iii) mengibdalkan hamzah kepada ya’ kasrah

Pada lafazعلى البغاء ءان أرردن) empat wajah :
- tiga wajah pertama seperti pada lafaz(هؤلاء ءان)
iv) ibdal kedua huruf mad dimadkan dengan kadar 2 harakat

Bagi Warsh pada kalimah(للنبي ءان أراد) dalam surah al-ahzab terbahagi kepada tiga wajah :
i) tahqiq hamzah pertama dan mentashilkan yang kedua baina baina
ii) tahqiq hamzah pertama dan mengibdalkan yang kedua kepada ya’yang mudah dimadkan dengan kadar 6 harakat
iii) tahqiq hamzah pertama dan mengibdalkan yang kedua kepada ya’

Adapun pada kalimah(من النساء ءان اتقيتن) bagi Warsh dan Qunbul tiga wajah yang disebut pada(للنبى ءان أراد) kecuali yang dkata pada wajah ketiga ya’ dimadkan dengan kadar 2 harakat menjadikan nun berbaris dengan kasrah diringkaskan daripada bertemu dua sukun.

2 HamZah DaLaM 1 KalimaH

1) Apabila bertemu dua hamzah qoto’ dalam satu kalimah,hamzah pertama berbaris fathah dan hamzah kedua juga berbaris fathah seperti “ءأنذرتهم”, atau hamzah pertama berbaris fathah dan hamzah kedua berbaris kasroh seperti “أئذا”, atau hamzah pertama berbaris fathah dan hamzah kedua berbaris dommah seperti “أؤنبئكم”. Ahli Sama’ iaitu Naafi’, Ibnu Kasir dan Abu Amru membaca dengan mentashilkan hamzah yang kedua.

Mentashilkan fathah di antara hamzah dan alif.
Contoh: ءأنذرتهم

Mentashilkan kasroh di antara hamzah dan ya’.
Contoh: أئذا

Mentashilkan dommah di antara hamzah dan wau.
Contoh: أؤنبئكم


2) # Khilaf Warash padadua hamzah yang berbaris hamzah. Warash menukarkan huruf kedua kepada huruf mad dengan kadar 6 harakat.
Contoh: ءأنذرتهم – ءآنذرتهم

# Khilaf Warash yang kedua, Warash membaca dengan mentashilkan hamzah yang kedua.

# Baki Qura’, mereka membaca dengan tahqiq kedua-dua hamzah.


3) Pada perkataan "ءاعجمي وعربي" dalam Surah Fushilat.

Hamzah, Kisaie dan Syu’bah membaca kedua-dua hamzah itu dengan tahqiq.
Contoh: ءاعجمي وعربي – ءأعجمي وعربي

Hisyam pula menggugurkan hamzah yang pertama.
Contoh: ءاعجمي وعربي – أعجمي وعربي

Baki Qura’ membaca dengan mentahqiqkan hamzah pertama dan mentashilkan hamzah kedua.

Warash membaca dengan menukarkan hamzah kedua dengan huruf mad dengan kadar 6 harakat.


4) Bagi perkataan "أذهبتم طيبتكم" dalam Surah Al-Ahqaf.

Ibnu Aa’mir dan Ibnu Kasir menambahkan hamzah pada perkataan tersebut.
Contoh: أذهبتم طيبتكم – ءأذهبتم طيبتكم

Ibnu Kasir membaca dengan mentahqiqkan hamzah pertama dan mentashilkan hamzah kedua.

Hisyam membaca dengan mentahqiqkan hamzah pertama dan mentashailkan atau mentahqiqkan hamzah kedua.

Ibnu Zakuan membaca dengan mentahqiqkan kedua-duanya.

Baki Qura membaca dengan satu hamzah(mentahqiqkan).


5) Bagi perkataan "أن كان ذا ما ل وبنين" dalam Surah Al-Qalam.

Hamzah, Syu’bah dan Ibnu Aa’mir menambahkan hamzah pada perkataan tersebut.
Contoh: أن كان ذا ما ل وبنين- ءأن كان ذا ما ل وبنين

Hamzah dan Syu’bah membaca dengan 2 hamzah. Kedua-duanya dibaca dengan tahqiq.

Ibnu Aa’mir membaca dengan hamzah. Hamzah pertama dibaca dengan tahqiq dan hamzah kedua dibaca dengan tashil.
Baki Qura’ membaca dengan satu hamzah

Monday, September 10, 2007

BAB MAD QASAR

Mad (المد)
Pada bahasa :penambahan
Pada istilah :Memenjangkan suara dengan huruf mad

Huruf-huruf mad :

Alif sukun"ا" sebelumnya fathah
Waw sukun "و"sebelumnya dhommah
Ya’ sukun "ي"sebelumnya kasrah

v Mad dibahagi kepada dua bahagian :
mad asli @mad tabi’i
mad far’i

v Mad asli:terjadi dengan sebab huruf mad(tidak bertemu hamzah)
· Dipanjangkan 2 harakat
· Dinamakan mad tabi’i kerana:
(صاحب الابيعي السليمه)Tidak menambah dan memanjangkannya.
v Mad far’i:terjadi disebabkan huruf mad @ mad lin.
Mad fari’I yang bertemu hamzah
Ia terbahagi kepada 3 jenis:

 • 1. Mad munfasil
  § Bila huruf mad berada diakhir kalimah pertama dan hamzah
  dipermulaan kalimah kedua.
  § Hukumnya: harus dipanjangkan.
  Ø Mazahibul qura’
  1. Qolun,Duri,Abi amru -2 dan4 harakat
  2. Sussie dan Ibnu kasir -2harakat
  3. warash hamzah -6harakat
  4. Baki quro’ -4 dan 5harakat

  2.Mad muttasil
  § Bila huruf mad berada dalam satu kalimah.
  § Wajib dipanjangkan.
  Ø Mazahibul quro’
 • 1. warash dan hamzah -6harakat
 • 2. baki quro’ -4@5harakat.
Mad badal bagi warash ada tiga wajah.
· 2,4,6 .Harakat

i) فتلقي ءادم tahqiq 2,4,atau 6 harakat.
ii) جاء ءال فرعون tashil 2,4 atau 6 harakat.
iii) ءالهههؤلاء ibdal 2,4 atau 6 harakat.
iv) وللأخرة خير لك من لأولي naqal 2,4,6 harakat.

Asalnya tiga. :
i) Sukun sahih sebelum hamzah dalam satu kalimah.((القرءان
ii) Alif yang selepas hamzah ditukar kepada tanwin pada waqof.(دعاءا) Datang huruf mad selepas hamzah wasol. (ايذن لي

· 2 kalimah yang dikecualikan.
i) (يؤا خذكم ) bagaimana datang dan ketika mana sekalipun,2 harakat.qaulan wahidan.
ii) (اسراءيل) ketika mana datang dalam al-quran pada ya’ selepas hamzah,2 harakat qaulan wahidan kecuali letika waqof harus hukumnya mad a’rid lisukun

· khilaf bagi warash pada 2 kalimah.
i) (الأان) dalam surah yunus padanya daripada warash 2wajah.
· 2 huruf sahaja pada alif selepas lam.
· Badal 2,4,6 harakat.

i) عادا اولي dalam surah annajmi padanya 2 wajah.:
1. 2 harakat.
2. 2,4,6 harakat.

Sunday, September 9, 2007

Ha' KinaYah

*Ha’ dhamir yang digelarkan dengannya mufrad ghaib.
Ia terbahagi kepada 4 keadaan :
i) Huruf berbaris sebelum ha’ dan selepasnya huruf sukun.
ii) Ha’ terletak diantara dua huruf yang sukun.
iii) Ha’ terletak diantara dua berbaris.
iv) Huruf sukun sebelum ha’ dan berbaris selepasnya.
Mazhab qura’ pada kalimah يؤده,نوله,نصله & نوتهMazhab qura’ pada kalimah اليهم فألقه pada surah an-naml (ayat 28)

Mazhab qura’ pada kalimah ويتقه فأولئك pada surah an-nuur

Mazhab qura’ pada kalimah يأته مؤمنا pada surah taha.
Mazhab qura’ pada kalimah-kalimah berikut :


Mazhab qura’ pada kalimah أرجئه

· Warsh, Ibn Kathir, Kisai, Hisham dengan silah ha’
· Baki qura’ tanpa silah • Ringkasan pada lafaz dalam surah al-a’raaf dan surah as-syu’araa


IDGHAM DUA HURUF MUTAQARIBAIN DAN MUTAJANISAIN DALAM SATU KALIMAH DAN DUA KALIMAH.


 1. Riwayat susi apabila berkumpul 2 huruf yang berdekatan makhraj yang keduanya berbaris dalam satu kalimah,maka diidqamkan huruf qaf kedalam huruf kaf dengan dua syarat
  i.Apabila huruf sebelum huruf qaf berbaris.

ii.Apabila huruf selepas kaf huruf mim jama.

(خلقكم – يرزقكم – واثقكم)


-susi mengidghamkan qaf kedalam kaf dengan idgham yang sempurna seperti kaf yang bersyaddah.
-tidak jelas sifat tebal qaf.
-apabila tidak jelas salah satu syarat tersebut maka diizharkan bagi tiap-tiap qura:

 • Terjadi pada sebelum qaf yang sukun(- فوقكم ميثاقكم )

 • Terjadi pada selepas kaf tanpa mim jama (خلقك - يرزقكم)

2.Susi menambahkan dengan 2 wajah:
izhar dan idgham pada lafaz(عس ربه ان طلقكن)
-izhar tidak ada mim jama selepas kaf
-idgham mempunyai nun niswah bersyaddah selepas kaf.


3. Apabila datang dua huruf yang berdekatan atau sama jenis pada dua kalimah maka susi mengidqamkan yang pertama.Apabila mempunyai satu huruf daripada 16 huruf yang berikut:
(-syin – lam – ta – nun – ba – ra – dal – dhad – tha – kaf – zal – ha – sin – mim –qaf - jim)
4.Ditegah daripada membaca idqam mutaqaribain dan mutajanisain pada 4 keadaan

 • Huruf awal tanwin(رجل رشيد)


 • Huruf awal ta muqadab(خلقت طينا)


 • Huruf awal sukun(ولم يؤت سعة من المال)


 • Huruf awal bersyaddah(أشدذكرا )-Qura membaca ayat diatas dengan wajib izhar


5.Susi mengidghamkan ha kedalam ain
pada surah ali-imran(فمن زحزح عن النار)

kecuali pada kalimah (فلجناح عليكم ( dibaca dengan idzhar)


ii.Pada kaaf dan qaaf
Mengidghamkan qaf ke dalam kaf (وخلق كل شئ)Mengidghamkan kaf ke dalam qaf (لك قصورا)6. Susi mengidqamkan jim kedalam 2 huruf :

 • Pada ta (ذي المعارج تعرج )

 • Pada syin(أخرجسطئه)

7. Susi mengidqamkan syin kedalam sin(اذا لأبتغواالى ذالعرش سبيلأ) dan mengidqamkan dhad kedalam syin(ببعض سأنهم) dan mengidqamkan sin pada 2 huruf:
§ Pada zai(واذاالنفوس زوجت)
§ Pada syin( واشتعل الرس)8. Susi mengidghamkan dal kedalam 10 huruf iaitu:

-susi tidak mengidghamkan dal yang berbaris sebelum huruf sukun(وءاتينا دوؤد زبورا)

9.Susi mengidghamkan ta pada 10 huruf yang diidqamkan padanya huruf dal melaikan huruf ta dengan menggantikan huruf tho.Ini kerana huruf ta kedalam ta dalam bab mutamasilain:

 • -susi menambahkan cara bacaan izhar dan idgham pada 4 tempat:
  © (وأقيمواالصوة وءاتواالزكوة ثم توليتم) surah al-baqarah.
  © ( مثل الذين حملواالتورئة ثم لم يحملوها) surah al-jumaat.
  © (وءات ذالقربئ حقه) surah al-isra, (( فئات ذالقربى حقه surah al-rum.
  © (ولتأت طائفة أخرى) surah al-nisa.
  11. Susi mengidghamkan tha kedalam 5 huruf iaitu:  - susi mengidghamkan zal kedalam 2 huruf:
  · Sin(فااتخذ سبيله)
  · Shod(مااتخذ صحبة)

  12. Susi mengidqamkan ra kedalam lam(قال أنماأنارسول ربك)
  –susi menghalang daripada membaca idqam lam kedalam ra dan ra kedalam lam apabila kedua-duanya berbaris selepas sukun:( فعصوا رسول ربهم )
  (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون).
  -melainkan lam pada lafaz
(وأذ قال ربك)(قال رجلان)

maka lam diidghamkan pada yang berbars sebelum sukun.
-Susi juga mengidghamkan nun ke dalam lam dan ra dengan syarat apabila datang nun selepas huruf berbaris:

(فلما تبين له )(تأّذب ربك)
-Ditegah membaca idgham pada nun apabila datang sebelumnya huruf sukun

(يخافون ربهم)
-Melainkan nun pada lafaz (نحن)maka perlu diighamkan kedalam lam selepas sukun

(ونحن له مسلمون)


13 .Susi mengidghamkan ba pada يعذب))ke dalam mim (من يشاء) melainkan dalam surah al-baqarah,ini kerana ba sukun tergolong dalam bab idgham shoqir.Terdapat lima tempat pembacaan (بعذب من يشاء)
· ويعذب من يشاء ayat 129 surah ali imran
· ويعذب من يشاء ayat 18 surah almaidah
· ويعذب من يشاء ويغفرلمن يشاء ayat 40 surah al maidah
· ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ayat 21 surah al an kabut
· ويعذب من يشاء ayt ke 14 surah al fath

-susi tidak mengidghamkan ba ke dalam mim pada surah al baqarah melainkan pada lafaz ((يعذب من نيشاء

14. Harus membaca ar rum iaitu sebut sedikit apabila dhomah dan sukun dan pada pembacaan al ishmam apabila dhomah melainkan dengan 4 cara iaitu


Ahli ada’ membaca fa kedalam fa pada تعرف في وحوههم

15. Apabila mengidghamkan huruf sukun padanya iaitu :

Mazhab Al mutakhaddimin –iaitu memasukkan ayat bersungguh-sungguh.
Mazhab Al mutaakhirin-cara pembacaan yang laju((خذالعفووأمر ))

Home | Huffaz Team | Tahfizqiraat407
Copyright © 2007 Qiraat Asy-Syatibiyyah. All rights reserved.